Nowa oferta ! ! !

Kusr Agent Celny 90 godzinny przez internet ( wirtualna klasa )


Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.

Ważne pliki cookies
 Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki

Pytania otwarte opublikowane przez Ministerstwo Finansów

1) Dokończ zdanie. Wyroby akcyzowe to…

2) Dokończ zdanie. Terytorium Wspólnoty Europejskiej - w myśl ustawy o podatku akcyzowym - to…

3) Dokończ zdanie. Nabycie wewnątrzwspólnotowe to…

4) Dokończ zdanie. Skład podatkowy - zgodnie z przepisami ustawy o Podatku akcyzowym - to…

5) Dokończ zdanie. Podmiot prowadzący skład podatkowy to…

6) Dokończ zdanie. Procedura zawieszenia poboru akcyzy - zgodnie z przepisami ustawy o Podatku akcyzowym - to…

7) Dokończ zdanie. Zarej estrowany handlowiec to…

8) Dokończ zdanie. Administracyj ny dokument towarzyszący to…

9) Dokończ zdanie. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są…

10) Dokończ zdanie. Zobowiązanie podatkowe przyjmuje się w wysokości wynikającej z…

11) Dokończ zdanie. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z…

12) Dokończ zdanie. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest…

13) Dokończ zdanie. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia administracyjnego dokumentu towarzyszącego…

14) Dokończ zdanie. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego stosuje się stawkę akcyzy…

15) Dokończ zdanie. Magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może odbywać się…

16) Dokończ zdanie. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje…

17) Dokończ zdanie. Zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania…

18) Dokończ zdanie. Przed dniem dokonania wysyłki wyrobów akcyzowych podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany…

19) Dokończ zdanie. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na…

20) Dokończ zdanie. Zarejestrowany handlowiec nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych…

21) Dokończ zdanie. Zabezpieczenie akcyzowe może zostać złożone w formie. …

22) Dokończ zdanie. Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego wydawane jest na czas…

23) Dokończ zdanie. Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym są…

24) Dokończ zdanie. Obowiązek znakowania i barwienia niektórych wyrobów akcyzowych ciąży na…

25) Dokończ zdanie. Do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zalicza się…

26) Dokończ zdanie. Do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zalicza się bez względu na kod CN…

27) Dokończ zdanie. Wytwórca znaków może wydawać znaki akcyzy…

28) Dokończ zdanie. W przypadku importu z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się…

29) Dokończ zdanie. Znaki akcyzy mogą mieć w szczególności postać…

30) Dokończ zdanie. W przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy podmioty posiadające dotychczasowe znaki są obowiązane…

31) Dokończ zdanie. Znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone w procesie oznaczania są zwracane…

32) Wymień co najmniej 5 informacji, które należy podać w zgłoszeniu INTRASTAT.

33) Wymień, co najmniej trzy osoby, które mogą być przedstawicielem osoby zobowiązanej przy składaniu deklaracji INTRASTAT.

34) Podaj zasady dotyczące systemu upomnień, w sytuacji, gdy organ celny wzywa osobę zobowiązaną do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT.

35) Podaj formy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

36) Jaki jest termin płatności kary pieniężnej, dla osoby zobowiązanej do złożenia zgłoszenia INTRASTAT, która nie dokonała tego zgłoszenia pomimo trzykrotnego pisemnego upomnienia?

37) W jakiej walucie podaje się wartość statystyczną towaru w zgłoszeniu INTRASTAT?

38) Czy towary przywożone w celu naprawy podlegają zgłoszeniu w systemie INTRASTAT?

39) Czy w zgłoszeniu INTRASTAT podaje się kod CN towaru?

40) Czy zgłoszenie INTRASTAT może zostać dokonane przez osobę zobowiązaną, w dowolnej izbie celnej ?

41) Czy do systemu INTRASTAT zgłaszamy towary wywożone do Rosji?

42) Dokończ zdanie. Organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzają kontrolę podatkową u…

43) Dokończ zdanie. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia wymaga…

44) Dokończ zdanie. Wszczęcie kontroli podatkowej, co do zasady, następuje przez…

45) Dokończ zdanie. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego…

46) Dokończ zdanie. Sprawowanie stałego nadzoru podatkowego polega na…

47) Dokończ zdanie. Urzędowe sprawdzenie, polega na…

48) Dokończ zdanie. Jeżeli nie można w inny sposób stwierdzić, czy osoba przewozi towary nieprzedstawione lub niezgłoszone, organ celny może…

49) Dokończ zdanie. Czynności kontroli celnej mogą być prowadzone w…

50) Dokończ zdanie. Organ celny może w każdym czasie podejmować czynności z zakresu kontroli celnej wobec towaru znajdującego się na terytorium kraju w celu…

51) Dokończ zdanie. Czynności kontroli celnej, wykonywane poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, są prowadzone po uzyskaniu…

52) Wymień etapy granicznej kontroli fitosanitarnej.

53) Jaka informacja powinna towarzyszyć znakowi CE na zabawce?

54) Czy wywóz substancji sklasyfikowanych (prekursorów) kategorii 3 załącznika do rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. L 22 z 26.01.2005) podlega reglamentacji. W przypadku odpowiedzi twierdzącej wskaż przypadki kiedy.

55) Przedstaw zasady przywozu do Polski środków ochrony roślin z przeznaczeniem na rynek innych państw członkowskich.

56) Dokończ zdanie. W rozumieniu Ordynacji podatkowej ustawy podatkowe to….

57) Podaj definicję obowiązku podatkowego.

58) Wskaż organ który rozstrzyga spory o właściwość między naczelnikami urzędów celnych działających na obszarze właściwości miejscowej różnych dyrektorów izb celnych

59) Dokończ zdanie. Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, w szczególności gdy…

60) Wymień okoliczności skutkujące wygaśnięciem zobowiązania podatkowego (co najmniej 5).

61) Na czym polega zasada prawdy obiektywnej ?

62) Wskaż konieczne elementy wezwania określone ordynacją podatkową.

63) Dokończ zdanie. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe…

64) Dokończ zdanie. Na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie…

65) Dokończ zdanie. Decyzja nieostateczna nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji…

66) Wymień trzy przykłady towarów pochodzących, całkowicie uzyskanych lub wyprodukowanych w danym kraju.

67) Wymień rodzaje wiążących informacji wydawanych przez organy celne na pisemny wniosek podmiotów.

68) Przez j aki okres ważna j est wiążąca informacj a o pochodzeniu?

69) Kto w Polsce wydaje wiążącą informację dotyczącą pochodzenia i jak długo jest ona ważna?

70) Proszę podać termin ważności świadectwa przewozowego EUR. 1.

71) Na jakie dwie kategorie dzieli się w Unii Europejskiej pochodzenie towarów?

72) Wymień co najmniej trzy gospodarcze procedury celne, będące jednocześnie procedurami zawieszającymi.

73) Zdefiniuj pojęcie „korzystającego ze składu celnego”.

74) Kiedy procedurę zawieszająca będącą jednocześnie gospodarczą procedurą celną uznaje się za zakończoną?

75) Co to jest skład celny publiczny?

76) Jakie są obowiązki prowadzącego skład celny?

77) W jakich sytuacjach towary objęte procedurą składu celnego mogą być poddane zabiegom zwyczajowym?

2

78) Kto może być korzystającym ze składu celnego publicznego, a kto może być korzystającym ze składu celnego prywatnego?

79) Scharakteryzuj procedurę uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych.

80) Zdefiniuj towary ekwiwalentne.

81) Jakie przeznaczenie celne powinno zostać nadane produktom kompensacyjnym powstałym w wyniku uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych i wyprowadzanym z obszaru celnego Wspólnoty?

82) Czy jest możliwy uprzedni wywóz produktu kompensacyjnego uzyskanego w procedurze uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych?

83) Na podstawie jakich elementów kalkulacyjnych powinna zostać ustalona wysokość długu celnego dla towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń które mają być zgłoszone do procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu?

84) Zdefiniuj procedurę przetwarzania pod kontrolą celną.

85) Czy w procedurze przetwarzania pod kontrolą celną badane są warunki ekonomiczne?

86) Czy termin zakończenia procedury odprawy czasowej może być krótszy niż dwa lata?

87) Czy organ celny może przyjąć zgłoszenie do procedury odprawy czasowej w innej formie niż forma pisemna?

88) Kiedy powstaje dług celny w procedurze odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych?

89) Określ istotę procedury uszlachetniania biernego.

90) Na czym polega system standardowej wymiany z uprzednim przywozem w procedurze uszlachetniania biernego?

91) Na czym polega całkowite lub częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych w procedurze uszlachetniania biernego (z wyłączeniem odpłatnej naprawy)?

92) Dokończ zdanie. Przedstawiciel pośredni, to przedstawiciel który ...

93) Wskaż cztery warunki jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o wpis na listę agentów celnych

94) Agencja celna jako przedstawiciel może występować w charakterze przedstawiciela.

95) Wyjaśnij, na czym polega „przedstawicielstwo bezpośrednie”.

96) Podaj dwa przykłady osoby, która może być przedstawicielem w sprawach celnych.

97) Czy odpady i pozostałości pochodzące ze zniszczenia towarów niewspólnotowych otrzymują jedno z przeznaczeń celnych przewidzianych dla towarów niewspólnotowych?

98) W jakiej formie należy powiadomić organy celne o zamiarze zniszczenia towarów niewspólnotowych?

99) Czy towary zgłoszone do powrotnego wywozu objęte uprzednio gospodarczą procedurą celną zawsze muszą być zgłoszone pisemnie do powrotnego wywozu?

100) Czy wolne obszary celne i składy wolnocłowe są częścią obszaru celnego Wspólnoty czy też traktowane są tak jakby znajdowały się poza tym obszarem?

101) Jakiego rodzaju działalność może być prowadzona w wolnym obszarze celnym?

102) Wymień przynajmniej dwa przypadki, kiedy wygasa dług celny.

103) Podaj definicję długu celnego.

104) Wskaż trzy wymogi jakie musi spełnić osoba aby zostać wpisana do wykazu gwarantów

105) Podaj definicję dłużnika wg przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

106) Podaj co najmniej 3 wypadki powstania długu celnego w przywozie.

107) Wymień określone we Wspólnotowym Kodeksie Celnym formy zabezpieczenia składanego w celu zagwarantowania pokrycia długu celnego.

108) W jakich przypadkach organ celny może odmówić przyjęcia zabezpieczenia w celu zagwarantowania pokrycia długu celnego?

109) W jakim terminie dłużnik, który nie korzysta z żadnych ułatwień płatniczych, powinien dokonać wpłaty kwoty należności celnych?

110) W jakich wypadkach organ celny płaci odsetki od zwracanych należności celnych?

111) Kto jest dłużnikiem w przypadku powstania długu celnego z tytułu nielegalnego wprowadzenia towaru na wspólnotowy obszar celny? Wymień przynajmniej dwie kategorie osób.

112) Kto jest dłużnikiem w przypadku powstania długu celnego z tytułu usunięcia towaru spod dozoru celnego? Wymień przynajmniej dwie kategorie osób.

113) Co musi udowodnić osoba, której udzielono wiążącej informacji WIT i WIP?

114) Proszę krótko scharakteryzować regułę 3b) ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej

115) Proszę zwięźle opisać zasady i warunki stosowania ryczałtowej stawki celnej obowiązującej od dnia 1 grudnia 2008 r.

116) Uprzywilej owane traktowanie taryfowe to.

3

117) W jaki sposób potwierdza się udzielenie uprzywilejowanego traktowania taryfowego w stosunku do świeżych winogron stołowych, tytoniu i saletry?

118) Wymień przynajmniej 2 powody, z powodu których wiążąca informacja taryfowa WIT traci ważność

119) Dokończ zdanie. W przypadku powstania długu celnego należności wymagane zgodnie z prawem określane są na podstawie…………..

120) Dokończ zdanie. Procedura tranzytu wewnętrznego pozwala na …

121) Kiedy procedura tranzytu zostaje zakończona?

122) Kiedy procedura tranzytu zostaje zamknięta przez organ celny?

123) Jakie są obowiązki głównego zobowiązanego w procedurze tranzytu.

124) Wymień rodzaje zabezpieczeń, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku obejmowania towarów procedurą tranzytu.

125) Dokończ zdanie. Na potrzeby stosowania art. 47-80 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienia z tytułu importu towarów) za rzeczy osobistego użytku uważa się towary bezpośrednio używane przez osobę fizyczną lub wykorzystywane w gospodarstwie domowym, jeżeli ich ilość lub rodzaj nie wskazują na......

126) Dokończ zdanie. Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania j est.............

127) Wskaż w jakim terminie licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku.

128) Wskaż jakie elementy składają się na podstawę opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną.

129) Dokończ zdanie. Organ celny zabezpiecza kwotę podatku, jeżeli podatek ten nie został uiszczony, w przypadkach i trybie stosowanych przy...